Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés célja: Szombathely város állandó lakcímmel rendelkező lakosai részére kedvezményes szolgáltatások biztosítása a 11/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet a Szent Márton kártyáról szóló 15/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról alapján.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, melyet a jelen tájékoztatóhoz csatolt regisztrációs lap kitöltésével ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

A kezelt adatok köre: név, születési hely, születési idő, személyi szám, nem, állandó lakcím, e-mail cím, telefonszám, mobiltelefonszám, lakcímkártya, hallgatói jogviszony igazolás, aláírás.

Az adatok megőrzésének ideje: A kártya birtokos hozzájárulásának visszavonásáig.

Tájékoztatjuk, hogy a megadott adatokat csak a kártyaregisztrációhoz használja fel az Önkormányzat, nem küld kéretlen reklámüzeneteket.

Az adatkezelés helye: a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatában található informatikai eszközök, és irattár. Az adattárolás módja: elektronikus, illetve papír alapú.

Adatfeldolgozók: A Szent Márton Kártya regisztrációs adatok informatikai rendszerben történő tárolására céljából az alábbi adatfeldolgozót vesszük igénybe: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A regisztráció céljából az Önkormányzat intézményei végezhetnek adatfeldolgozói tevékenységet. Az általuk végzett adatfeldolgozói tevékenység: Adattárolási tevékenység ellátása.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: kedvezményekhez történő hozzáférés elmaradása.

Adatbiztonság: Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

Jogorvoslat:

Tájékoztatjuk, hogy bármikor lehetősége van arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését, továbbá, hogy az adatkezelés ellen tiltakozzon. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan egyéb információt az info@szombathely.hu email címen kérhet. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket a honlapunkon a http://www.szombathely.hu/static/adatvedelem/adatkezelesi-tajekoztato.2949/ található adatkezelési tájékoztató, valamint a GDPR 12. cikk - 22. cikke, és a 77. cikk - 84. cikke tartalmazza.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adataival kapcsolatos bármely jogsértés észlelése esetén az az illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Elérhetőségeink: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata(székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., Telefonszám: 94/520-100, Elektronikus levélcím: info@szombathely.hu, Honlapunk: https://www.szentmartonkartya.hu